Leerlingenraad basisschool De Triangel en S.B.O. Bernardus

 

Doelstelling

De belangstelling voor de deelname van jongeren en kinderen aan alle aspecten van de samenleving staat volop in het nieuws. De uiteindelijke invloed vanuit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) is hieraan niet vreemd. Het recht op participatie naast voorziening en bescherming krijgt in dit verdrag een uitdrukkelijke plaats. In moderne pedagogische concepten is het aandeel van kinderen in wat ze leren en hoe er geleerd wordt niet meer weg te denken. Het samen leven en leren op school en in de klas schept een bron van mogelijkheden om de participatie van kinderen gestalte te geven. Het vergroot de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen.
 

Daarom kiezen we voor een leerlingenraad

Binnen de school vinden er voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats die geïmplementeerd worden in onze organisatie. De teamleden zijn hier natuurlijk bij betrokken en de ouders worden geïnformeerd via ouderavonden, nieuwsbrieven, schoolgids en andere informatiekanalen. De Medezeggenschapsraad wordt zeer nadrukkelijk betrokken bij dit vernieuwend beleid.
De kinderen die dagelijks met de veranderingen te maken hebben en die dagelijks onze school bezoeken hebben eigenlijk geen specifieke stem in dit geheel.
Hoe vinden en ervaren zij, dat wij het onderwijs hebben georganiseerd. Waar lopen zij tegen aan bij het werken in de stamgroep of de instructiegroep? Wat vinden zij van het buitenspelen en de speelplaats? Op welke wijze zouden zij de vieringen willen invullen? Wat loopt er goed? Wat kan beter?
Om ook de kinderen een stem te geven binnen onze school hebben wij ervoor gekozen om een leerlingenraad in het leven te roepen.
In deze raad krijgen leerlingen de mogelijkheid hun mening te verwoorden en deze toe te lichten. Zo kunnen ze samen met de directie zaken rondom de school mee organiseren en  plannen.