Wat vindt de inspectie van onderwijs van onze school?
De afgelopen schooljaren hebben wij diverse keren de schoolinspectie op bezoek gehad. De laatste keer, 25 maart 2014 hebben twee schoolinspecteurs een onderzoek uitgevoerd naar aspecten van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving binnen onze school in kader van het stelselonderzoek van de minister. Het onderzoek bestond o.a. uit diverse klassenbezoeken(6), gesprekken leerkrachten, de intern begeleiders en de directeur, controle op de diverse schooldocumenten, zoals o.a. het schoolplan en de schoolgids, en het bestuderen en analyseren van diverse documenten die betrekking hebben op de zelfevaluatie-activiteiten van de school. Aan het einde van de dag was er een eindgesprek met de directie en de intern begeleiders van de school en een vertegenwoordiger van het schoolbestuur Innovo.

De inspectie is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs van S.B.O. Bernardus.

Ruim 96 % van alle indicatoren zijn voldoende tot goed in orde!!!!

 
Wij citeren uit het inspectierapport:
De inspectie geeft aan dat de school staat en gaat voor kwaliteit. De directie en het team zijn doorgegaan op de ingeslagen weg. Daarbij past opbrengstgericht werken, hetgeen blijkt uit systematische evaluaties van leerresultaten en doelgericht en planmatig werken in de units. De leraren hebben hoge verwachtingen van iedere leerling, met oog voor de individuele onderwijsbehoeften, en hebben deze vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. Door een effectieve inzet van pedagogische en didactische groepsplannen lukt het de school om veel leerlingen binnen de bandbreedte van het ontwikkelingsperspectief te houden. Om een passend antwoord te kunnen blijven bieden aan de, complexer wordende, onderwijsbehoeften van de leerlingen, investeren de school en de individuele leraren stevig in het vergroten van de expertise op de verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden.
 
Het onderwijs wordt gerealiseerd in een prettig onderwijsklimaat, waarin volgens de directie en team de leerlingen het beste van zich laten zien en de ouders tevreden over zijn. Het deel schoolverlaters dat uitstroomt naar een reguliere vorm van voortgezet onderwijs, neemt gestaag toe tot tweederde in het afgelopen schooljaar. De directie is trots op de collegiale en professionele samenwerking binnen het team. De samenwerking betreft ook de collega-school, bs. De Triangel, waarmee SBO Bernardus de onderwijsvleugel van het gebouw deelt. Onder de noemer "ZorgSaam" wordt onderzocht en uitgeprobeerd waar de organisatorische en onderwijskundige samenwerking mogelijks is.
 
Het resultaat van bovenstaande is terug te zien in de oordelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Van de 31 kwaliteitsindicatoren die onderzocht zijn er 30 van voldoende of hoge kwaliteit. Er is slechts 1 indicator is er nog sprake van onvoldoende kwaliteit, terwijl ook bij die indicator de nodige groei in kwaliteit te zien is. 
Wij zijn natuurlijk bijzonder trots op dit resultaat en zullen de bevindingen en de adviezen van de inspectie ook nu weer ter harte nemen en vertalen in ons schoolbeleid.
Het totale verslag is terug te vinden op de site:  www.onderwijsinspectie.nl