Passend bij het talent
S.B.O. Bernardus is een speciale basisschool die voor al haar leerlingen maximale ontwikkelingskansen wil bieden. We willen dat leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, met hun sterke en minder sterke punten. De leerlingen moeten vertrouwen in zichzelf hebben. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. We stellen voor elke leerling een individueel begeleidingstraject op en omschrijven hierin de onderwijsbehoeften van de leerling. We stellen een ontwikkelingsperspectief op voor elke leerling, uitgaande van de cognitieve mogelijkheden en de specifieke leerlingkenmerken.
 

Hoge verwachtingen.
De leerling ontvangt een aangepast onderwijsarrangement dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen daarom hoge doelen die op schoolniveau voor de diverse vakgebieden zijn vast- gesteld.
 
Handelingsgericht, planmatig en opbrengstgericht werken.
Het onderwijs wordt georganiseerd in stam- en instructiegroepen. De leerkracht maakt in zijn diverse groepsplannen (pedagogisch en didactisch) de vertaalslag van de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen naar het aangepast onderwijsarrangement voor de desbetreffende leerlingen van de groep. De ontwikkeling van de leerling wordt structureel gevolgd en indien nodig wordt het geplande onderwijsaanbod en of de onderwijsaanpak aangepast. De leerkracht werkt opbrengstgericht. Hij plant het onderwijsaanbod, voert dit uit en evalueert. Hij reflecteert voortdurend op zijn handelen. De leerkracht heeft de rol van instructeur, begeleider en coach.
 
Samen verantwoordelijk voor het leer- en ontwikkelproces.
De leerling is medeverantwoordelijk voor zijn ontwikkelingsproces. Afhankelijk van de leeftijd en de leerlingkenmerken wordt de leerling actief betrokken bij zijn ontwikkelingsperspectief en de vertaalslag hiervan naar de doelen die we willen bereiken. De ouders zijn natuurlijk ook bij het totale proces betrokken. Zij vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling van hun kind.
 
We betrekken de ouders bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en elk half jaar vindt er minimaal een terugkoppeling plaats van de ontwikkeling van hun kind. We informeren de ouders uitgebreid en bekijken samen de mogelijkheden die ouders hebben om hun kind te ondersteunen. We reiken ouders handvatten aan hoe ze dit kunnen realiseren. We begeleiden ouders zodat ze ook reële verwachtingen hebben van hun kind.