Overal waar mensen samenkomen en samenwerken zijn regels nodig. Zo ook op onze school. We gaan ze echter niet allemaal beschrijven op deze site. De belangrijkste regel is:
Je zorgt dat door jouw gedrag anderen geen nadelige gevolgen hebben en zich niet aan jouw gedrag hoeven te storen.
Een paar zaken willen we wel kort bespreken zodat daar geen onduidelijkheden over ontstaan.
 

We houden op school goed bij wie zich niet goed gedraagt op de speelplaats. Elk teamlid geeft per mail door aan alle teamleden als bepaalde leerlingen zich niet goed gedragen hebben op de speelplaats. De directeur bewaart deze mails allemaal. Komt de naam van de leerling in een korte periode drie keer voor in een mail dan worden er bepaalde maatregelen genomen. Er volgt een uitgebreid gesprek tussen de leerling en één van de MT-leden. Vervolgens worden de ouders over het gedrag en de consequenties ingelicht.

 
Groepsregels:
Elke groep stelt aan het begin van het schooljaar groepsregels op. Deze regels worden samen met de leerlingen en de leerkracht opgesteld. Daarnaast zijn er regels die gelden speciaal voor de speelplaats. Deze regels worden met de leerlingen besproken en staan in het logboek van de leerkracht. We gebruiken de methode leefstijl om de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.
 
 
S.E.T.-regels
Binnen onze school hanteren we de vijf SET-regels. Deze regels worden binnen alle groepen uitgebreid besproken. We hanteren hierbij ook de kleur van de petten die symbool staan voor een bepaald soort gedrag.
De SET-petten:
 

Geel staat voor angstig en bang gedrag
Zwart staat voor stoer en uitdagend gedrag
Rood staat voor gedrag die een meeloper laat zien(uitlachen; meedoen met negatief gedrag e.d.)
Wit staat voor positief en zelfbewust gedrag.
 
 
 
 
De SET-regels zijn:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

 
Eten/drinken
Er worden op school afspraken gemaakt over wanneer en waar men mag eten en drinken. Belangrijk is te vermelden dat de verpakkingen e.d. van het eten en drinken door het kind mee terug naar huis worden genomen, dit uit het oogpunt van milieubewustzijn.
 
De G.S.M. of ''mobieltje''
Deze horen op school eigenlijk niet thuis. Wanneer ouders het toch nodig vinden dat hun kind deze meeneemt, dienen hierover met de groepsleerkracht duidelijke afspraken gemaakt te worden.
Indien een kind zich niet aan deze afspraken houdt, nemen wij het mobieltje in beslag en dan nemen we contact op met ouders. Een algemene afspraak die wij hanteren is dat we het mobieltje "op school en het schoolplein" niet willen zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor spullen die niet op school thuis horen. Indien nodig zullen wij deze innemen en kunnen ze door de ouders worden teruggehaald.
 
 

Herhaaldelijk onacceptabel gedrag

Onze school wil een veilige plek bieden aan álle kinderen. Angst, bedreiging en fysiek geweld horen daar niet thuis. Als verantwoordelijken doen wij er dan ook alles aan om dit (vroegtijdig) te voorkomen. Lukt dit niet en is er sprake van (herhaaldelijk) zeer onacceptabel gedrag dan zal gebruik gemaakt worden van alle ons ter beschikking staande middelen, zoals schorsing voor een of meerdere dagen, verwijdering van onze school of aangifte (letsel) bij de politie.
Extra info: www.innovo.nl