Passend onderwijs en de betekenis voor onze sbo-school
 
De Wet passend Onderwijs is aangenomen. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet ingevoerd en is de zorgplicht voor scholen en schoolbesturen van kracht. Met passend onderwijs krijgen besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.
 
Onze sbo-school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland. Wij zijn één van de bovenschoolse zorgvoorzieningen. Ook na 1 augustus 2014 blijft onze sbo-school bestaan als bovenschoolse zorgvoorziening. Het aantal leerlingen dat toegelaten wordt zal in de loop van de jaren (2014-2019) echter verminderen. Het verwijzingspercentage is nu 3,9 %, straks in 2019 mag dit maximaal nog 2,7 % zijn.
 
Het doel van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen thuis nabij onderwijs te bieden. Dit betekent dat de leerlingen bij voorkeur onderwijs dienen te ontvangen bij de basisschool. De basisscholen zullen meer zorgleerlingen moeten kunnen opvangen. Dit betekent dat de onderwijskwaliteit en de zorgbreedte van de scholen vergroot dienen te worden.
 
Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs en de zorgbreedte van de basisscholen hebben  alle scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden van de school voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen en expliciet de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel laat zien waar de school voor staat en op welke wijze de school haar bijdrage levert in het realiseren van passend onderwijs.
 
We hebben als SBO school ook ons schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. U kunt het uitgebreid profiel met de bijlagen elders op deze website vinden.

Indien u wilt weten op welke wijze er in onze regio invulling wordt gegeven aan passend onderwijs, klik dan op onderstaande link:

Passend Onderwijs