Binnen onze school werken we met zogenaamde "units", unit 1, 2 en 3. Per unit clusteren we kinderen met gelijksoortige ontwikkelingskenmerken en onderwijsbehoeften. Uw kind wordt in de unit geplaatst die het beste past bij zijn/haar leeftijd, taalvaardigheden, manier van denken, doen, leren, omgaan met anderen enz. De stamgroep is de plek waar uw kind het grootste deel van de dag doorbrengt. In deze groep worden na de kleine pauze de vakken taal, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, sociaal-emotionele vorming en de creatieve vakken onderwezen. We bieden een aantal van deze onderdelen aan via de methodieken van Speelplezier (unit 1, unit 2A en unit 2B) en Topondernemers (unit 2C en unit 3).
In de ochtenduren, tot aan de grote pauze, gaat uw zoon of dochter voor rekenen, lezen, spelling en bergijpend lezen naar een instructie-groep. Voor het ontwikkelen van deze vaardigheden is gekozen voor groepsdoorbrekende instructiegroepen. We plaatsen kinderen bij elkaar die op een bijna gelijk instructieniveau functioneren bij een bepaald vakgebied. Het vak taal algemeen wordt in de eigen stamgroep gegeven. Bij taal staat vooral het communiceren centraal.
Daarnaast gaan alle leerlingen enkele keren per week 45 minuten "zelfstandig leren". De kinderen krijgen dan extra leer- en oefentijd voor diè vakgebieden die vragen voor extra oefening. We noemen dit taakdifferentiatie.
Uw kind heeft vrijwel altijd te maken met meerdere leerkrachten. De stamgroepleerkracht wordt echter door de instructiegroepleerkrachten op de hoogte gehouden over het functioneren van uw kind. Als U dus informatie wenst over zaken die uw kind betreffen dan moet u altijd eerst contact opnemen met de stamgroepleerkracht. Hij/zij is de spil in de zorg voor zijn stamgroepleerlingen.