Welkom op de website van SBO Bernardus

Belangrijk nieuws!                                              

Vanaf maandag 11 mei gaan alle basisscholen in Nederland weer gedeeltelijk open.  Dit willen we op een zoveel mogelijk veilige en hygiënische manier realiseren, vandaar dat we een protocol voor onze school hebben opgesteld.

 1. Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. 

 2. De 50 % onderwijstijd wordt vormgegeven in hele lesdagen, waarbij wordt uitgegaan van vaste dagen en waarbij de woensdag een wisseldag is. De schooltijden zijn aangepast, zodat er ook aan het begin en eind van de schooldag voldoende ruimte voor eenieder is.  

 3. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 4. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. De personeelsleden dragen een opvallend hesje als reminder. 

 5. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

 6. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt optimaal ingezet,  zodat zo veel mogelijk afstand tussen groepen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt. 

 7. We maken gebruik van vaste indeling van groepen leerlingen die gelijktijdig op school zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes (gezinssamenstelling).  

 8. Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen. 

Basis 
100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek onderwijs 
 
I  Algemeen 
Algemene RIVM richtlijn  
Veiligheidsrisico's 
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. De personeelsleden dragen een opvallend hesje als reminder. 
 • Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben 
Fysiek contact 
 • Volwassenen houden anderhalve meer afstand van elkaar. 
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec. Na iedere pauze wassen alle kinderen en personeelsleden hun handen. 
 • Er worden geen handen geschud. 
 • Hoesten/ niezen in de elleboog 
 • Niet aan je gezicht zitten 
Hygiënemaatregelen 
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 
Personeelsleden zijn verantwoordelijk worden voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.  
In de groepen en klaslokalen worden er posters opgehangen om kinderen te laten denken aan de hygiënemaatregelen.   
 In ieder klaslokaal is aanwezig: 
 • Desinfecterende handgel 
 • Zeeppompje  
 • Papieren handdoekjes  
 • Oppervlaktesprays 
Op ieder toilet is aanwezig: 
 • Zeeppompje (in lokalen met wasbak) 
 • Papieren handdoekjes (in lokalen met wasbak) 
 
Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen, behalve bij het verschonen van leerlingen. Bij het verschonen van leerlingen wordt er gebruik gemaakt van een mondkapje, handschoenen en een beschermende bril. 
Deurklinken en telefoons worden dagelijks gereinigd 
Hygiëneregeling leermiddelen 
Leermiddelen, devices en werkplek die door meerdere leerlingen worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. Tafels worden iedere pauze en aan het eind van de dag schoon gemaakt. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de hygiënemaatregelen binnen hun groep. Onderwijsondersteuners voeren dit uit op de leerpleinen.  
Materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. 
Schoonmaak 
Balanz zorgt voor de dagelijkse schoonmaak. 
Leerkrachten zorgen ervoor dat eventueel met behulp van leerlingen werkplekken en deurklinken ontsmet worden. 
Afstand personeel 
Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling 
 
II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 
Focus 
100% van de leerlingen, 50 % van de onderwijstijd fysiek onderwijs. 
De lestijden zijn aangepast: vijf gelijke dagen van 8.30 uur - 14.15 uur.  
Omvang klassen 
In de school is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig om zodoende zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren. 
Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn (leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen).  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
 • De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt optimaal ingezet, zodat ze veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt. 
 • We maken gebruik van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De leerlingen rouleren niet over de cohorten. 
De leerlingen zijn opgesplitst in twee groepen, waarbij er rekening gehouden is met broertjes/zusjes. Kinderen uit één gezin komen op dezelfde dagen naar school.  
 • De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school. 
 • Bij de groepssamenstelling is er afgestemd met de Buitenschoolse Opvang.  
 • De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere groepen.  
Consequenties voor lestijd 
 • De leerlingen krijgen, door de gewijzigde schooltijden, iets meer dan de helft van een reguliere onderwijstijd aangeboden op school. 
De ene helft van de leerlingen komt maandag en donderdag naar school en om de woensdag, de andere helft komt op dinsdag en vrijdag naar school en ook om de woensdag.  
Ouders ontvangen een kalender waarop voor de komende drie weken wordt aangegeven op welke dagen hun kind(eren) naar school moet(en).  
 • De leerlingen gaan volledige dagen naar school.  
Het aanbod wordt aangevuld met huiswerkopdrachten op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn. De leraar zal dit aansturen, instrueren en nabespreken op de dagen de leerlingen fysiek op school zijn. De leraar kan niet direct reageren op vragen van thuislerende leerlingen m.b.t. deze huiswerkopdrachten daar deze volledig belast is met het verzorgen van fysiek onderwijs. De leerkracht kan op een later tijdstip hierop terugkomen. 
Consequenties voor aanbod 
Er geldt een gereduceerd aanbod: 
Rekenen, spelling, technisch/begrijpend lezen, vormen van expressie/bewegen en sociaal-emotionele activiteiten krijgen de prioriteit en zullen dagelijks aan bod komen. 
De focus bij de start ligt allereerst op het welbevinden van onze leerlingen, ondertussen observeren de leerkrachten de leerlingen goed. Bij opvallendheden, zoals een ontwikkelde angst of niet-passende reactie/ gedrag, geheel anders dan voor de sluiting, worden passende zorgactiviteiten opgezet. We volgen hierbij het document 'start met je hart' opgezet door CPO INNOVO. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 
 • Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.  
 • Leerkrachten van de schoolverlaters bedenken een passend afscheid voor deze groep.  
Consequenties voor les op afstand 
Fysiek onderwijs wordt aangevuld met huiswerkopdrachten voor de dagen dat leerlingen niet naar school komen en thuis leren. Leerkrachten dragen zorg voor verwerkingsmateriaal/oefenstof voor deze dag.  
Ondersteuning door ouders bij leeractiviteiten 
Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in de school. Ondersteuning  van ouders is enkel bij onderwijs op afstand.  
Ondersteuning door (externe) professionals in de school 
Personen die de zorg in de school verlenen dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 
 • Zorgverlening in de school kan na overleg tussen zorgverlener, ouders en IB weer opgestart worden. 
Contact ouders 
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein. 
 
III In en rondom schoolgebouw 
Consequenties schoolgebouw en faciliteiten 
De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt optimaal ingezet, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.  
Schoolplein 
Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.  
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.  
Looproutes in de school 
De school hanteert looproutes en deze zullen zichtbaar gemaakt worden met tape op de vloer.  
Binnenkomst en looproutes door school 
Afscheid van ouders: 
Alle groepen maken gebruik van de poort tegenover het gemeentehuis. De busjes stoppen, zoals gebruikelijk, op de busstroken en laten de kinderen uitstappen. Aan het eind van de schooldag staan de busjes op de gebruikelijke plaatsen. Ouders nemen afscheid buiten de poort en wachten aan het eind van de schooldag ok buiten de poort. Er staan bij de poort twee personeelsleden om het halen en brengen in goede banen te leiden. Twee personeelsleden staan op het plein aan de achterkant van het gebouw.  
Binnenkomst van het gebouw: 
 • De kinderen van Unit 1, 2A en 2B maken gebruik van de buitendeuren van het groepslokaal.  
 • De kinderen van Unit 2C en 2D maken gebruik van de linkerkant van de trap achter en van de deur aan de linkerkant. Op de trap wordt de looprichting aangegeven middels tape.  
 • De kinderen van Unit 2E en 3B maken gebruik van de rechterkant van de trap achter en van de deur aan de rechterkant. Op de trap wordt de looprichting aangegeven middels tape. 
 • De kinderen van Unit 3A, 3C en 3D maken gebruik van de buitendeur beneden in de hoek van het gebouw. Unit 3C en 3D  maken gebruik van de trap bij de lift.  
 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
 • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald. 
Pauzebeleid 
De  groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere  groepen. De speelplaats wordt opgedeeld in meerdere gebieden en ook wordt er gebruik gemaakt van het handbalveld. Op deze manier ontstaan er 4 gebieden, waar de verschillende groepen gescheiden kunnen buitenspelen.  
Pauzetijden (buitenspelen):  
9.55 uur - 10.10 uur:  vanaf U2B 
10.15 uur - 10.30 uur:  Unit 1 en Unit 2A 
 
11.55 uur - 12.10 uur: vanaf U2B 
12.15 uur - 12.30 uur:  Unit 1 en Unit 2A 
De kinderen lunchen voor of na het buiten spelen o.l.v. hun groepsleerkracht. 
Leerlingenvervoer 
Vervoer 
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het SBO op de reguliere wijze.  
De koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen coronaprotocol. In overleg met OCW en VNG wordt naar afstemming gezocht. Eveneens wordt ernaar gestreefd om scholen te ontlasten m.b.t. aanvragen van leerlingenvervoer. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
 • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor kinderen in het SBO op reguliere wijze. 
 • Er is geen afstandscriterium voor leerlingenvervoer in het SBO.  
 
IV Gezondheid 
Medisch handelen 
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn. 
Bij het verschonen van leerlingen wordt er gebruik gemaakt van beschermende middelen: mondkapje, handschoenen en een beschermende bril. 
 • Voor het gebruik van mondkapjes en handschoenen zijn instructies in het bezit van de school en betrokken zijn op de hoogte wanneer te gebruiken en hoe te gebruiken.  
Wegstuurbeleid 
CF richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. 
CF richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.  
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 
 • Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder opgehaald.  
Gezondheidsmeting op school 
Wij doen geen gezondheidsmeting op school.  
Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen 
De school past de adviezen van het RIVM toe.  
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD op initiatief van ouder(s)/verzorger(s).  
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van onderwijs (beslissing ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).  
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).  
Thuisblijf regels - gezondheid personeel 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten: 
 • Verkoudheid. 
 • Niezen. 
 • Hoesten. 
 • Keelpijn. 
 • Moeilijk ademen. 
 • Koorts. 
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
 • Personeelsleden met coronagerelateerde klachten komen niet naar school. 
 • Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak. 
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met werkgever).  
 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).  
 • Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstige zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.  
 
V Capaciteit 
Beschikbaarheid personeel 
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. 
 
 
 
VI Opvang 
Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van ouders met cruciale beroepen.  
De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming met betrokken organisaties is hierbij van belang.  
Tussenschoolse opvang 
Op onze school wordt een continurooster gehanteerd. Leerkrachten eten samen met de kinderen en ook in de pauzes is er toezicht door leerkrachten en/of onderwijsondersteuners.  
Kinderopvang 
Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.  
 
VII In te vullen in overleg met medezeggenschap, waarbij de gevraagde termijnen voor overleg met GMR naar redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.  
Brengen en halen van leerlingen 
 • De leslokalen beneden hebben een eigen buitendeur; de groepen 1/2  maken hiervan gebruik.  
 • Bij III.4 staat wordt de verdeling van de ingangen, de looproutes en de plekken voor het afscheid nemen beschreven. 
 • Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.  
Jassen en kapstokken 
 • Leerlingen maken gebruik van de kapstokken van de eigen groep.  
Personeelskamer 
 • In de personeelskamer wordt het meubilair zo opgesteld dat er minimaal 1,5 m afstand tussen de personeelsleden is.  

 

Fijn dat u er voor gekozen hebt om onze website te bezoeken. U kunt hier veel informatie vinden en een indruk krijgen van onze school. De school is gehuisvest in het Kindcentrum "De Kindercirkel" in Gulpen. Binnen dit mooie Kindcentrum zijn ook nog diverse andere partners gehuisvest zoals onze collega 's van basisschool De Triangel, peuterspeelzaal De Slotmuisjes, kinderdagopvang Hupsakee, de Buiten Schoolse Opvang Stoer en daarnaast zijn de partners van het Centrum Jeugd en Gezin ondergebracht binnen dit Centrum. Samen met basisschool De Triangel nemen we het onderwijs voor onze rekening. De groepen van beide scholen zijn zo in het gebouw geformeerd dat de bouwen/units van beide scholen bij elkaar geplaatst zijn.

Beide scholen nemen zoals eerder genoemd, het onderwijs voor hun zorg. Het blijven twee aparte scholen met hun eigen identiteit, een eigen onderwijsconcept en de daarbij behorende doelgroep. We werken wel intensief samen en maken gebruik van elkaars expertise. We hebben een gezamenlijke collectieve ambitie geformuleerd waar we

 

"de leerling centraal zetten op het Podium van het Leven".

 
 
Om de film: Wizwijs brengt rekenen tot leven op SBO Bernardus in Gulpen te bekijken, klikt u hier