Medezeggenschapsraad

Meepraten op school? In de medezeggenschapsraad natuurlijk! 
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), zo ook SBO Sint Bernardus. Waarom is deelname aan de MR belangrijk voor de ouders, de leerlingen en de school?
Voor u wat handige informatie op een rij.
WAT IS EN WAT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?

De medezeggenschapsraad (= MR) bestaat uit personeelsleden van de school en ouders van leerlingen van de school. Ouders en personeelsleden kunnen, via de MR, meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid dat de school voert. 
De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Ook kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. Zo zorgen we er samen voor dat we over allerlei onderwerpen advies uit kunnen brengen aan de schooldirectie en het schoolbestuur. Advies aan het schoolbestuur verloopt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' is vastgelegd welke rechten en plichten een MR en heeft. Dit wordt vastgelegd in het MR-reglement. Hierin staat ook de verkiezingsprocedure beschreven. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR. Alle ouders (voogden en verzorgers) van ingeschreven leerlingen mogen kiezen welke van deze ouders plaatsnemen in de MR. Een lid van de MR heeft wordt gekozen voor een periode van 3 jaar. Elk lid kan na deze periode weer opnieuw meedoen aan de verkiezingen.

De MR vergadert een aantal keer per jaar. U kunt daar zelf bij zijn, want deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR vindt het belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt met MR-leden overleggen over zaken die u van belang vindt.
Zaken waarmee de MR zich bezighoudt zijn o.a.:
  • Personeelsbeleid
  • Onderwijsinhoudelijke thema's.
  • Veiligheid op en rond school
  • Schoolspecifieke zaken en organisatie
Het gezicht van de medezeggenschapsraad van SBO Sint  Bernardus:
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen: 3 leerkrachten en 3 ouders.
 
Oudergeleding Personeelsgeleding
Joyce Rutten Gert Vrancken ( secretaris)
Torsten Hounjet Francis Snackers-Bertram
Winnie Verolme Yvonne Gulpen
Gast: Christa Somers

Waarom zou u in de MR gaan? 
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en de directie en u doet een schat aan ervaring op. Vooral na de invoering van lumpsum in het basisonderwijs (en nu er steeds meer verantwoordelijkheden door de overheid worden overgedragen aan het bevoegd gezag) is een deskundige en goed functionerende MR van groot belang.

Wie mogen er lid worden? 
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. De teamleden kiezen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding.
De directeur is geen lid van de MR maar is vaak wel aanwezig als vertegenwoordiger van de onderwijsstichting.

Wilt u meer weten over de MR of wilt u uw gedachten over bepaalde schoolzaken met ons delen?
Mailt u dan naar gert.vrancken@innovo.nl