Passend onderwijs en de betekenis voor onze sbo-school

Schoolbesturen voor Primair Onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren.  De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan de zorgplicht. 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.
 
Onze SBO-school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland. Wij zijn één van de bovenschoolse zorgvoorzieningen. 
 
Het doel van passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen thuis nabij onderwijs te bieden. Dit betekent dat de leerlingen bij voorkeur onderwijs dienen te ontvangen bij de basisschool. De basisscholen zullen meer zorgleerlingen moeten kunnen opvangen. Dit betekent dat de onderwijskwaliteit en de zorgbreedte van de scholen vergroot dienen te worden.
 
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school.

We hebben als SBO school ook ons schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. U kunt het uitgebreid profiel met de bijlagen elders op deze website vinden.

Indien u wilt weten op welke wijze er in onze regio invulling wordt gegeven aan passend onderwijs, klik dan op onderstaande link:

Passend Onderwijs