De medezeggenschapsraad (MR)Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, die -zoals de naam al aangeeft - medezeggenschap heeft in het beleid van de school en van het schoolbestuur. Hoe een school haar organisatie en onderwijs, haar financiën regelt, het gebouw instandhoudt, e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag van de school besloten, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om vanuit de school zelf - door ouders en leerkrachten - hierbij inspraak en medezeggenschap te hebben.

Het schoolbestuur heeft in een aantal gevallen de verplichting om bij beleidskwesties het advies van de MR in te winnen. In diverse aangelegenheden is zelfs de instemming van de MR noodzakelijk. Een en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en het daaruit voortvloeiende MR-reglement.

De MR vergadert doorgaans 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten.

De raad bestaat uit:

Mevr. Gulpen
Mevr. America
Mevr. Vrancken
Mevr. Loomans
Mevr. Kroonen
Dhr. Beekwilder
Correspondentie met de MR kan naar het schooladres t.a.v. de MR gestuurd worden.